• Slide 01
  • Slide 01

Tôm thẻ/Chì

Peeled & Deveined Tail Off (PD) White Shrimp

Tôm Thẻ Lột PD