• Slide 01
  • Slide 01

Mực Ống & Mực Nang & Bạch Tuộc

Whole Clean Squid

Mực Ống Nguyên Con Làm Sạch

Whole Squid

Mực Ống Nguyên Con

Whole Ceaned Cuttlefish

Mực Nang Nguyên Con

Cleaned Octopus

Bạch Tuộc Nguyên Con Làm Sạch